White-faced Ibis

White-faced Ibis, Plegadis chihi