White Ibis

White Ibis, Eudocimus albus

 

Juvenile